14 december 2017

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oranjestad Zorgbureau B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een goede zorgverlening. Zo weet u wat u van Oranjestad Zorgbureau B.V. kunt verwachten en wat onze medewerkers van u verwachten. De algemene voorwaarden beginnen met de voorwaarden die betrekking hebben op alle soorten zorgverlening.
Op de laatste bladzijde van deze tekst vindt u een gedeelte met voorwaarden die specifiek betrekking hebben op huishoudelijke zorgverlening. 
Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft, kunt u bellen naar ons kantoor 088 747 7447.

VOORWAARDEN VOOR ALLE ZORGVERLENING

Algemeen
Medewerkers van Oranjestad Zorgbureau B.V. hebben de professionele en morele plicht hun werkzaamheden te verrichten met de nodige zorgvuldigheid en met respect voor algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen, zoals die in het dagelijks verkeer worden gebezigd.
Sleutelwoorden om deze houding te kenmerken, zijn: Volledige zorg op maat.

Zorgdossier

Onze zorgverlening stellen we op aan de hand van een indicatie van de gemeente en/of van een wijkverpleegkundige. 
De inhoud van de zorgverlening wordt vastgelegd in het zorgplan. Uw wensen worden zoveel mogelijk in de zorgverlening betrokken. Het zorgplan maakt deel uit van het digitale zorgdossier. Naast het vastleggen van afspraken is het zorgdossier een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, u en mantelzorger(s). Oranjestad Zorgbureau B.V. verwacht dat u meewerkt aan het opstellen van een correct en volledig zorgdossier. U heeft het recht een behandeling te weigeren.

Indicatie

Het aantal uren zorg dat is geïndiceerd, is een gemiddelde. Wij kunnen en mogen hiervan afwijken tot benodigde grens. Als er een aanzienlijke en/of blijvende wijziging in uw zorgbehoefte komt, kan er door u of door Oranjestad Zorgbureau B.V. een vervolgindicatie worden opgesteld. Wanneer de vervolgindicatie afwijkt van uw bestaande indicatie, leggen wij de wijziging schriftelijk vast. Wanneer de indicatie vervalt, wordt geen zorg meer verleend, afsluiting van de zorg volgt dan.

Kosten

Oranjestad Zorgbureau B.V. registreert de zorguren die u ontvangt door middel van digitale uren registratie. Op basis van deze registraties worden uw zorguren gedeclareerd. Voor zorgverlening in pgb waaraan een indicatie van de gemeente ten grondslag ligt, betaalt u een eigen bijdrage thuiszorg die geïnd wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken. Over de hoogte van deze eigen bijdrage kunt u meer informatie krijgen bij het CAK in Den Haag, kosteloos te bereiken onder telefoonnummer 0800-1925.
U kunt ook zonder indicatie zorgverlening krijgen. In deze situatie geldt uiteraard dat u zelf de rekening krijgt, gebaseerd op de hiervoor geldende tarieven.

Betreden woning en aanwezigheid cliënt

• Wanneer onze medewerkers zorg bij u thuis komen verlenen, moet u ervoor zorgen dat zij de woning kunnen binnengaan. Wanneer u niet zelf de deur kunt openen om onze medewerkers binnen te laten, is het de bedoeling dat u in eerste instantie zelf een oplossing zoekt voor dit probleem. In uiterste noodzaak is het mogelijk een sleutel af te geven in overleg met de leiding van Oranjestad Zorgbureau B.V. Een en ander wordt vastgelegd op een formulier.
• Onze medewerkers mogen alleen hun werkzaamheden uitvoeren bij u thuis als u zelf aanwezig bent. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regels afgeweken worden. Dit moet altijd vooraf besproken zijn met en goedgekeurd zijn door zorg Thuiszorg.

Privacybescherming

Ter bescherming van uw privacy hanteert Oranjestad Zorgbureau B.V. een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onder meer uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens. 
Medewerkers zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers.
Zie ons privacyreglement voor meer info.

Schade

Schade veroorzaakt door onze medewerkers kunt u in sommige gevallen vergoedt krijgen. U heeft wel een eigen risico per gebeurtenis van € 50,- en bij was- of strijkschade € 80,- (wijzigingen voorbehouden). U moet de schade zo spoedig mogelijk, liefst binnen 72 uur, schriftelijk aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de omvang van de schade en eventuele aansprakelijkheid door onze verzekeringsmaatschappij laten vaststellen. Oranjestad Zorgbureau B.V. is niet aansprakelijk voor de door u toegebrachte schade als gevolg van gedragingen van de medewerker, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de medewerker.

Voorzorgsmaatregelen

Bij aanvang van de zorgverlening verlangen wij van u dat u onze medewerkers op de hoogte stelt van al uw eisen/wensen ten aanzien van het gebruik van uw privé-eigendommen voor zover dit in de uitoefening van hun functie van belang is. Wij verwachten van u dat uw geld en kostbaarheden op een afgesloten plaats in huis bewaard.
Het is te allen tijde verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode bij het doen van boodschappen of voor welke andere reden dan ook. Gebeurt dit toch, dan zijn eventuele gevolgen hiervan voor uw eigen risico.

Gebruik van auto

In verband met mogelijke schadeveroorzaking en de daaraan verbonden gevolgen, mag de medewerker geen werkzaamheden verrichten waarbij gebruik van eigen auto of die van derden nodig is. Oranjestad Zorgbureau B.V. sluit elke aansprakelijkheid in deze uit. Op verzoek van u kan bij hoge uitzondering hiervan afgeweken worden. Hiervoor is toestemming van de leiding van Oranjestad Zorgbureau B.V. noodzakelijk. U bent, als opdrachtgever, aansprakelijk voor eventuele schade die niet door de verzekering van onze medewerker wordt gedekt en u dient onze medewerker een kilometervergoeding te betalen volgens de richtlijnen van Oranjestad Zorgbureau B.V.

Klachten

Oranjestad Zorgbureau B.V. heeft het liefst tevreden cliënten en is pas tevreden als u dat bent. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid onze zorg te verbeteren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.

Interne klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met degene die u bij de zorg, hulp of dienst verleent, of met zijn/haar leidinggevende. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van Oranjestad Zorgbureau B.V. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht proberen wij deze af te handelen.

Externe beroepsprocedure

Mocht u niet tevreden zijn met de reactie op uw klacht, dan kunt u de klacht formeel laten behandelen door de geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak voor beide partijen. De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden van de Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. De commissie behandelt uw klacht en de reactie van degene waarover u klaagt. Daarna doet de commissie een uitspraak. Deze wordt schriftelijk aan u persoonlijk en aan Oranjestad Zorgbureau B.V. medegedeeld.
Zie ons klachtenreglement voor interactieve links en ons klachtenformulier om een klacht in te dienen.

Gedragsnormen

Oranjestad Zorgbureau B.V. tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Oranjestad Zorgbureau B.V. hanteert een gedragscode, zie gedragscode, waarin deze en andere uitgangspunten ten aanzien van bejegening beschreven staan. Bij de omgang met de cliënt dienen medewerkers zich ook aan deze code te houden. U kunt deze code opvragen. Als door onze medewerkers deze gedragsnormen niet in acht worden genomen (bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen), kunt u een klacht indienen, overeenkomstig de hierboven genoemde klachtenregeling.
Als de cliënt in strijd met algemene gedragsnormen handelt, kunnen wij de zorgverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en de overeenkomst met u opzeggen.

Beloning en cadeaus

Onze medewerkers ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers geen beloning of cadeaus geeft, in welke vorm dan ook.

Verhindering of afwezigheid van langere duur van cliëntzijde

Niet tijdig afgezegde zorguren worden in rekening gebracht. Als u een afspraak wenst af te zeggen, dient u dit uiterlijk 8 uur van tevoren door te geven aan Oranjestad Zorgbureau B.V. Indien sprake is van overmacht – zoals bijvoorbeeld onvoorziene ziekenhuisopname – geldt deze afzegtermijn niet. Vakanties of langere afwezigheid van uw kant dient u minimaal twee weken voordat deze vakantie of afwezigheid plaats zal vinden, door te geven aan Oranjestad Zorgbureau B.V. Wanneer vakantie of afwezigheid voor langere duur binnen twee weken vóór kennisgeving aan Oranjestad Zorgbureau B.V. ingaat, dan wordt de voor die twee weken reeds geplande zorg gedeclareerd.

Door cliënt gevraagde beëindiging of vermindering van de zorg

Beëindiging vóór het einde van de indicatie of vermindering van de in de zorgovereenkomst overeengekomen hoeveelheid zorg dient 1 dag voordat beëindiging of vermindering gewenst is, doorgegeven te worden aan Oranjestad Zorgbureau B.V.

Beëindiging van rechtswege, door overmacht of na beoordeling van Oranjestad Zorgbureau B.V.

De zorgverlening zal worden beëindigd door Oranjestad Zorgbureau B.V. indien:
• U door verhuizing het werkgebied van Oranjestad Zorgbureau B.V. verlaat.
• U de betalingsverplichting van de eigen bijdrage niet nakomt.
• U wettelijk gezien geen recht meer heeft op zorgverlening.
• Zorgverlening in redelijkheid niet van Oranjestad Zorgbureau B.V. verlangd kan worden.
• Bij overlijden van de cliënt.
• Onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij u een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen.
• Onze medewerkers niet naar wens kunnen werken bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar gedrag van de zijde van de cliënt in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen.

Wijziging van geplande zorgverlening door omstandigheden buiten de macht van Oranjestad Zorgbureau B.V. 
Oranjestad Zorgbureau B.V. heeft een inspanningsverplichting tot het leveren van zorg. Als Oranjestad Zorgbureau B.V. de geplande zorg niet kan verlenen, door ziekte van medewerkers of door calamiteiten, dan wordt dit u zo spoedig mogelijk medegedeeld. De zorg zal in overleg met u ingehaald worden op een ander tijdstip of uitgevoerd worden door een andere dan de aanvankelijk ingeplande werknemer, eventueel ook op een ander tijdstip.

Zorgweigering

Oranjestad Zorgbureau B.V. kan zorg weigeren of reeds ingezette zorg beëindigen of tijdelijk stopzetten als er redenen zijn op grond waarvan het verlenen van verdere zorg of gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van ons worden verlangd. Als onvoldoende medewerking van de cliënt ertoe leidt, dat de medewerker niet onder veilige en gezonde omstandigheden zijn/haar werk kan verrichten, zal – ter bescherming van de gezondheid van de medewerker – de zorgverleningovereenkomst beëindigd worden.

De volgende omstandigheden kunnen reden zijn om zorg te weigeren of te beëindigen:
• De lichamelijke belasting is niet aanvaardbaar (b.v. een cliënt weigert zich te laten helpen met til hulpmiddelen).
• De hygiënische omstandigheden leveren ernstige gezondheidsrisico’s op (b.v. een cliënt met een infectieziekte weigert de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en dit valt niet op te lossen door jezelf te beschermen).
• De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de medewerker is in gevaar (b.v. de cliënt vertoont dermate agressief gedrag dat de medewerker hier niet meer veilig kan werken).
• De cliënt accepteert een hulpverlener niet op grond van huidskleur, geloof, geslacht e.d.
• De cliënt weigert een hulpmiddel en/of aanpassing welke bedoeld zijn om de zorg te kunnen verminderen of stoppen (b.v. de cliënt weigert een hulpmiddel voor het aantrekken van kousen aan te schaffen).

Oranjestad Zorgbureau b.v. is gerechtigd de hulp bij het huishouden met onmiddellijke ingang op te schorten en/of de (Zorg)overeenkomst op te zeggen conform procedure zorgweigering en zorgbeëindiging, indien:
• Cliënt enige uit de (Zorg)overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting (geheel of gedeeltelijk) niet of niet tijdig nakomt;
• Cliënt, zijn gasten en/of andere derden voor wier gedragingen cliënt redelijkerwijs verantwoordelijk (te stellen) is, een huisdier tegen de medewerker opzet(ten) of zich jegens de medewerker schuldig maakt/maken aan discriminatie, racisme, excessief alcohol- of drugsgebruik, (dreiging met) geweld, seksuele intimidatie en/of dwang;
• De werkplek van de medewerker (lees: de thuissituatie bij cliënt) niet voldoet aan de wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsomstandigheden en cliënt weigerachtig blijft de werkplek daarmee in overeenstemming te brengen;

Arbeidsomstandigheden

In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is Oranjestad Zorgbureau B.V. verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. De uit te voeren werkzaamheden worden bij u thuis verricht. Dit betekent dat Oranjestad Zorgbureau B.V. ook eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de hygiënische situatie voor onze medewerkers bij u thuis.
• Voor verplegende en verzorgende hulpverlening geldt dat indien nodig er aanpassingen worden gedaan in uw woonomgeving, zodat de medewerkers op veilige en verantwoorde wijze zorg kunnen leveren. Hierbij kunt u denken aan de plaatsing van hulpmiddelen zoals een hoog- of laagbed of het gebruik van een tillift. Indien u niet akkoord gaat met voorgestelde aanpassingen kan dit reden zijn de zorg (deels) stop te zetten.
• Indien onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij u een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen, dan kan de zorg met onmiddellijke ingang beëindigd worden en de overeenkomst met u opgezegd worden.
• Indien onze medewerkers niet meer naar wens kunnen werken, bijvoorbeeld in geval van discriminatie en/of ongewenst (seksueel) gedrag, dan is Oranjestad Zorgbureau B.V. genoodzaakt maatregelen te treffen ter bescherming van haar medewerkers.
• Mocht u een huisdier hebben dan verzoeken wij u, als onze medewerker hierom vraagt, het huisdier tijdens de zorgverlening in een andere ruimte te laten verblijven.
• Voor alle zorgwerkzaamheden geldt dat de betreffende Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting (Groene Praktijkregels) van de ARBO nageleefd dienen te worden.

VOORWAARDEN HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Huishoudelijke verzorging omvat allerlei activiteiten die te maken hebben met het verrichten van licht tot zwaar huishoudelijk werk, zoals de was of boodschappen doen. Oranjestad Zorgbureau B.V. is een professionele organisatie en wil goede en verantwoorde zorg bieden. Daarvoor worden voor hun taak ervaren, volwassene medewerkers ingezet, die volgens de richtlijnen en de afspraken werken.
 Omdat thuissituaties echter nooit overal hetzelfde zijn, is het ook van groot belang dat uzelf, bij aanvang van de hulpverlening, onze medewerkers duidelijk op de hoogte stelt van uw eisen/wensen ten aanzien van wijze van werken, onderhoud van bijvoorbeeld vloeren, meubilair, textiel, gebruik van huishoudelijke apparaten (zoals van wasmachine, droogtrommel) en gebruik van werkmaterialen.

Enkele regels met betrekking tot huishoudelijke verzorging

• Huishoudelijke verzorging heeft uitsluitend en alleen betrekking op werk binnenshuis (met uitzondering van ramen zemen aan de buitenkant en met uitzondering van boodschappen doen als dit in de indicatie is opgenomen).
• Ramen mogen alleen dan aan de buitenkant gezeemd worden als daarvoor geen gevaarlijke werksituatie ontstaan (bijvoorbeeld op balkons).
• Ladders mogen niet gebruikt worden, noch in huis, noch buitenshuis.
• Het tillen van en schuiven met zware meubels en apparaten mag niet uitgevoerd worden door een medewerker van Oranjestad Zorgbureau B.V. zonder hulp van een andere persoon.
• Grote huishoudelijke hulpbeurten, zoals ramen lappen of vloeren schrobben worden niet vaker dan één keer per maand uitgevoerd.
• Het komt voor dat een indicatie voor huishoudelijk werk inclusief boodschappen doen is. Zie onder kopje “Gebruik van auto” onder welke voorwaarden bij het boodschappen doen gebruik gemaakt mag worden van de auto van onze medewerkers.
• Het is verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode bij het doen van boodschappen of om welke andere reden dan ook.
• Een medewerker voor huishoudelijke hulp heeft voor ieder te werken en te declareren uur recht op 5 minuten pauze (dit wil zeggen dat bijvoorbeeld voor een dienst van drie uur een kwartier pauze geldt).

Hygiënisch werken

Onze medewerkers volgen de richtlijnen “Hygiënisch werken”, die zijn opgesteld voor uw eigen gezondheid en voor die van onze medewerkers.
 Dit betekent dat zij in situaties waarin risico van besmetting voorkomt, weten te handelen volgens deze richtlijnen. Dit kunnen situaties zijn waar contact kan voorkomen met o.a. urine, ontlasting, braaksel, bloed of wondvocht dat mogelijk besmet is. Van u wordt verwacht dat u melding maakt van omstandigheden waarin de medewerker een verhoogd risico loopt, zodat daar waar nodig extra beschermende maatregelen genomen kunnen worden zoals het dragen van handschoenen en gebruiken van andere desinfecterende middelen dan de normale schoonmaakmiddelen.

Materialen en schoonmaakmiddelen

In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is Oranjestad Zorgbureau B.V. verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. De uit te voeren werkzaamheden worden bij u thuis verricht, waardoor dit ook eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden bij u.
Dit betekent voor uw situatie dat daar waar mogelijk het gebruik van hulpmiddelen verplicht is.
Voor een goede kwaliteit van de uitvoering van huishoudelijke verzorging zijn goede materialen een voorwaarde. Voor alle materialen geldt dat ze veilig, hanteerbaar en deugdelijk moeten zijn. Indien geen werkmaterialen aanwezig zijn, kan de medewerker haar werkzaamheden niet uitvoeren en is Oranjestad Zorgbureau B.V. in uiterste situaties genoodzaakt zijn de hulp op te schorten of te weigeren.
Wij hanteren de “Checklist werkmaterialen” die aangeeft waaraan materialen moeten voldoen in verband met de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en welke schoonmaakmiddelen aanwezig moeten zijn. Deze checklist wordt met u doorgenomen en besproken tijdens de intake en maakt deel uit van het zorgdossier. Wilt u zorg dragen voor voldoende en geadviseerde werkmaterialen en schoonmaakmiddelen?